public marks

PUBLIC MARKS with tags video & "Tenshinsho Jigen Ryu"

18 January 2009 21:00

YouTube - Tenshinsho Jigen Ryu Video clips 2005 I

by Takwann
More clips of Tenshinsho Jigen Ryu at the 2005 Kameido Katori Jinja demonstration.

YouTube - Tenshinsho Jigen ryu iai

by Takwann
Tenshinsho Jigen ryu demonstrates iai kata in front of Kameido Katori Jinja, April 29th, 2005.

PUBLIC TAGS related to tag video

kata +   kenjutsu +   kumitachi +   Ryushin Jigen Ryu +   tameshi giri +   tameshigiri +   Tenshinsho Jigen Ryu +  

Active users

Takwann
last mark : 18/01/2009 21:28